pátek 28. ledna 2011

Miniaturní učebnice ekonomie s "antignostickým" rámcem

Zásady ekonomie, které postačují k vysvětlení všech ekonomických jevů:

1. Člověk, společnost a Bůh

 1. Člověk je společenský tvor žijící ve světě (slovanského “míru” - původně asi “přátelské soužití” od indoevropského slovního základu pro “milý”), který se od ostatních živočichů odlišuje touhou diferencovat se, přesahovat sám sebe - je transcendentní bytostí -  a má schopnosti poznávat jako Bůh dobré a špatné (Gn. 3,22). Člověk je za všech okolností ideologickým stvořením, odlišujícím se od zvířete v tom, že má, vedle rozumu a náboženství, uspořádanou a logickou představu či teorii vysvětlující jeho osobní a společenskou existenci [Portlandská deklarace, Western Humanities Institute, vydal National Review, 16.10.1980, zpracoval Erik von Kuenhelt-Leddihn].
 2. Pokud má člověk schopnost náležet sám sobě a tedy být odpovědný za své skutky, je reálnou osobou. V tom je člověk “podobný Bohu” (Gn. 1,26).  Naproti tomu umělé, imaginární osoby, nenáleží sami sobě a vždy je musí zastupovat reálná osoba např. v rámci nějaké smlouvy. Řád mezi reálnými osobami je zákon a s legislativou, řádem mezi imaginárními osobami jako jsou role, společnosti, university, stát  atd., nemá přímou souvislost. [Frank van Dun: The Logic of Law, 2007, Libertarian Papers, Vol 1. Art. No 36.]
 3. Naproti tomu umělé, imaginární osoby, nenáleží sami sobě a vždy je musí zastupovat reálná osoba např. v rámci nějaké smlouvy. Řád mezi reálnými osobami je zákon a s legislativou, řádem mezi imaginárními osobami jako jsou role, společnosti, university, stát  atd., nemá přímou souvislost.
 4. Ve společnosti nutně vznikají meziosobní konflikty mezi lidmi a proto musí člověk umět poznávat dobré a zlé. Jedná se o pluralitu a diverzitu osob a svobodný přístup k vzácným zdrojům. Pluralita a diverzita je pevně zakotvena ve světě a nadbytek je nemyslitelný v takovém světě. Proto při tomto konfliktu volby člověka mohou být dobré nebo špatné pro jiné lidi. Každá volba vyžaduje oběti. Svobodný bezkonfliktní přístup k vzácným statkům nelze bez společenské instituce vlastnictví. Řád našeho míru (světa) - přátelského soužití - závisí na jeho schopnosti poznat a respektovat vlastnické vztahy mezi sebou a ve svém vztahu k Bohu. Dobrým návodem pro tento respekt je biblické Desatero (Ex. 2o, 2-17). [Frank van Dun: The Logic of Law, 2007, Libertarian Papers, Vol 1. Art. No 36.]
 5. Pokud člověk své místo hledá v božím řádu skutečnosti, lituje toho, že nerespektoval svobodu druhých a přijímá oběť Ježíše Krista a svou nedokonalost a tuto skutečnost akceptuje, tvoří dějiny. Jinak se ocitá v mýtu věčného návratu. Člověk nemůže vyřešit svůj vlastní pád, rozpor mezi jednotlivcem a společností a vztah mezi Ježíšem a “césarem”. Co ale není možné u člověka, je možné u Boha (Lk. 18,27).
 6. Člověk a společnost je trvale v nebezpečí podlehnutí gnózi  - “úsilí o zduchovňující abstrakci od světa, což konstituuje paradox světskosti, sekularizace, která se ustavičně dialekticky pozdvihuje nad sebe samu negací svých stvořených hmotných základů” (Rio Preisner: “Americana”) . Jevy ve společnosti nelze vysvětlit pouze ekonomickou vědou. Svět není třeba ničit, aby byl stvořen znovu do obrazu neskutečné utopie “vládce s lidskou tváří”. Svět byl Bohem učiněn velmi dobře (Gn. 1.31).
 7. Ekonomie je věda o významu a závažnosti účelného vědomého lidské jednání na základě hodnotových soudů. Sama o sobě o člověku, společnosti  a dějinách nevysvětluje nic. Spoléhat se na “zdravý” rozum, který pozná výhody společenského chování nad nespolečenským, nelze kvůli nebezpečí nemoci rozumu zvané gnóze a kvůli nerespektování jiných reálných osob a také závisti. Podobně je nebezpečné spoléhat se i na “přirozený” výběr jednání a metody pokus a omyl. Člověk musí neustále činit pokání, litovat toho, co učinil zlého a odstraňovat  zlé a nesprávné myšlení bez závisti a přestat se rouhat dialektickou záměnou správného  a nesprávného a zároveň si vytvářet vlastní bohy - abstrakce, které se stvořením nemají nic společného a zaměňovat svobodu druhých s jejich zotročením (Mt. 3.8).
 8. Další kapitoly této učebnice sledují pojetí ekonomie podané v díle “Lidské jednání” od Ludwiga von Misese a v “Zásady ekonomie” (český překlad Liberální institut, 2006) od Murray. N. Rothbarta (český překlad Liberální institut, 2005). Někde je použito citátů od Percy L. Greaves, Jr. ze slovníku pojmů k “Lidskému jednání” (výše uvedené vydání).

2. Nespokojenost a jednání

 1. Nespokojený člověk s nadějí na zlepšení svého stavu v každém okamžiku jedná dle své subjektivní škály svých cílů a dle své časové preference, kdy hodnotí nutně současné ekonomické statky výše než budoucí, tak, aby uspokojil nejnaléhavější pociťovanou potřebu z dosud neuspokojených potřeb. Pokud jednáním zlepší svůj stav, dosáhl zisku a je spokojen a šťastný. Pokud nezlepšil nebo zhoršil svůj stav, utrpěl ztrátu, je nespokojen a nešťastný.
 2. Nákladem rozhodnutí člověka je jeho hodnocení prvního nejdůležitějšího cíle, který nemohl být uspokojen, protože potřebné prostředky byly použity pro uskutečnění naléhavějšího cíle.
 3. Vždy jedná člověk jako jednotlivec. I kolektivy vedou jednotlivci. Existence státu, církví, korporací atd. je zřejmá pouze v jednání jednotlivců.
 4. Lidské jednání je realita, i když je nicotná vůči vesmírným silám.  Jednání počítá vždy s kauzalitou. Kategorie prostředků a cílů je spojena s  kategorií příčiny a účinku.

3. Prostředky a čas

 1. Jednající člověk vždy používá při svém jednání vzácné prostředky, ekonomické statky, a hodnotí je dle jejich příspěvku k dosažení cílů, kterých chce dosáhnout dle svých hodnotových soudů. Při každé směně svých problémů každý hodnotí více statek, který získává než toho, kterého se vzdává. Ceny tedy nevyjadřuji abstraktní hodnoty statků.
 2. Ekonomické statky jsou vždy vzácné. Kdyby nebyly, nejsou to statky, které by byly předmětem lidského jednání.
 3. Hodnota ekonomických statků existuje v mysli jednotlivých lidí a není tedy není ani konstantní a není vnitřně přítomna ve statcích samých. Hodnoty téhož statku se liší podle odlišných úsudků jednotlivců provádějící hodnocení, člověk od člověka a pro stejného člověka v čase [Percy L. Greaves, Jr.].
 4. Spotřební statky jsou ty, které se spotřebovávají v dané současnosti. Volný čas lidí je považován za spotřební žádoucí statek. Spotřební statky jsou současné statky.
 5. Statky sloužící k výrobě spotřebních jsou výrobní statky. Stupeň řádu výrobních statků určuje jeho vzdálenost od okamžiku, kdy je spotřebován. Výrobní statky jsou budoucí statky, v budoucnu se stanou spotřebními. Trvanlivé statky jsou také budoucí statky, jen část jejich služby se spotřebovává v současnosti.
 6. Původní nelidské výrobní statky se nazývá půdou (např. nerostné suroviny, prostor, lidská výtvory v krajině kdysi vybudované atd.)
 7. Původní lidské výrobní statky se nazývá práce. Práce je vždy chápána nabízejícími - pracujícími  - jako újma, zatímco jejich kupci s ní nakládají jako s každým jiným statkem. Vše ostatní jsou kapitálové statky a k jejich získání je nutno uspořit spotřební statky, které umožní dokončení výroby kapitálových statků.
 8. Čas ovlivňuje naše hodnocení, máme individuální časovou preferenci. Současné statky jsou vždy hodnoceny více než budoucí a toto hodnocení je na trhu vyjádřeno čistou úrokovou mírou. Lze ji definovat např. takto: cena současných statků vyjádřená v budoucích statcích. Čistá úroková míra je tedy vždy kladná.
 9. Časové preference lidí působí hlavně na trhu výrobních prostředků a v menší míře na peněžním trhu. Hrubý, tržní, úrok se skládá s čistého úroku plus nebo mínus podnikatelská složka plus nebo mínus cenová prémie, která zohledňuje změny kupní síly peněz.
 10. Koncepty HDP nezohledňují množství peněz na trzích s budoucími statky. Čím vyspělejší společnost, tím je poměr trhu vyjádřený penězi s budoucími statky větší než se spotřebními. Proto HDP nic důležitého nevypovídá o stavu hospodářství. Navíc mnoho spotřebních statků není většinou hodnoceno na trhu, např. péče maminek o děti.

4. Specializace, dělba práce a tržní společnost

 1. Ricardův sdružovací zákon ukazuje na motiv jednajících lidí spolupracovat ve společnosti a směňovat si služby navzájem. Podle něj platí, že když jedna osoba, skupina nebo národ nadřazená jiným při výrobě všech statků, je výhodné pro všechny strany, aby se efektivnější či lépe vybavený výrobce zaměřil na tu výrobu, u které má relativně nejvyšší nadřazenost, a méně efektivnější výrobce na výrobu těch statků, které je schopen vyrábět s relativně nejnižší neefektivností [Percy L. Greaves, Jr.]. I kdyby jeden člověk uměl všechno nejlépe sám, pak je pro něj i pro ostatní nejlepší, když se soustředí na to, co mu přináší největší zisk a vše ostatní nakoupí od těch méně šikovných, pro které je spolupráce také výhodná a dohromady vytvoří více. Tento zákon vysvětluje motivaci lidí specializovat se v dělbě práce.
 2. Na trh je možno nahlížet jako na veřejnou dražbu. Podnikatelé jsou nabízejícími a nejvyšší nabídky jsou omezeny cenami, u nichž očekávají, že je spotřebitele budou ochotni za výrobky zaplatit. Všichni spolunabízející jsou ve stejné situaci: jestliže nechtějí odejít s prázdnýma rukama, musí ostatní přelicitovat. Každý nabízející vlastně reprezentuje odlišný aspekt spotřebitelských potřeb, buď nějaký výrobek, nebo určitý způsob výroby stejné komodity. Konkurence mezi různými podnikateli je v podstatě soutěží mezi různými možnostmi, které jedincům slouží ke zvýšení jejich uspokojení.
 3. Tržní hospodářství je společenský systém dělby práce za soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Využívá vzájemné shody zájmů všech členů tržní společnosti.

5.  Nejistota a spekulace

 1. Nejistá budoucnost a neznámé cíle ostatních nutí jednajícího člověka ke spekulaci zda vůbec či jakou službu bude nabízet či poptávat. Spekulace je hnací silu společenského procesu určující ceny statků a tendenci rovnosti vyrovnávání cen statků všech řádů a zisků na celém trhu v daném okamžiku.

6. Zákon mezního užitku

 1. Zákon mezního užitku zase určuje kolik toho vyrábět a kolik toho prodat či koupit.
 2. Hodnota přiřazená určitému statku představuje význam, který má její užití při odstraňování nějaké pociťované nespokojenosti a hodnota každé jednotky zásoby totožných statků je hodnota nejméně důležitého (či mezního) užití, pro nějž lze tento uvažovaný počet dostupných jednotek podle očekávání využít [Percy L. Greaves, Jr.]. Mezní užitek přidávané jednotky vyrobené či kupované homogenní služby stejné užitnosti klesá, mezní užitek odebírané jednotky potřebných prostředků k výrobě či spotřebě roste.  Hodnotový soud se vždy vztahuje výhradně k nabídce, se kterou je daná volba spojená, neboť jednotlivec se musí rozhodnout, zda získat užití právě této určité (mezní) zásoby, či se ho vzdát [Percy L. Greaves, Jr.].
 3. Mezní teorie hodnoty je subjektivní teorií hodnoty. Řeší tzv. paradox hodnoty spočívající v otázce např. proč “zlato” má větší hodnotu než “železo”, ačkoliv je železo užitečnější. Odpověď vždy záleží na mezní jednotce, které se rozhodování jednotlivce týká.
 4. Zákon mezního užitku také určuje vzájemným působením všech členů společnosti směnné poměry - ceny - za kterých se uskutečňuje směna jednotlivých služeb. Zákon mezního užitku vysvětluje vznik cen při dobrovolných směnách mezi jednotlivci.
 5. Ceny jsou stanovovány v úzkých hranicích: na jedné straně hodnocení mezním kupcem a těmi mezními nabízejícími, kteří se zdrží prodeje, a na druhé straně hodnocení mezním prodávajícím a těmi mezními potenciálními kupci, kteří se zdrží koupě.
 6. Ceny určují náklady a nikoliv, že náklady určují ceny.
 7. Ceny výrobních prostředků ovlivňuje časová preference na trhu prostřednictvím diskontu. Jsou určovány cenami statku nižších řádů, tedy spotřebních statku. Dochází k propojení subjektivního hodnocení všemi členy tržního společnosti skrze ceny, nikoliv skrze hodnocení.
 8. Ceny nelze vypočítat, jsou výsledkem společenského jednání svobodných aktérů. Každý svým jednáním ovlivňuje ceny statků.
 9. Směny jednajících lidí na trhu jsou způsobeny nerovnostmi jejich hodnocení téhož ekonomického statku. Nelze hledat nějaké stavy rovnováhy sčítáním cen statku a něco z toho usuzovat o štěstí lidí.
 10. Poměr času na práci a využití volného času také udává zákon mezního užitku.
 11. Na použití peníze - prostředek směny - se také aplikuje tento zákon.

7. Zákon výnosů

 1. Zákon výnosů určuje vhodný poměr použitých prostředků pro poskytování služby, který zajišťuje nejvyšší výnos. Rozsah výroby nelze teoreticky určit a v daném okamžiku jej nikdo nemůže znát.
 2. Zákon výnosů říká, že pro výrobu každého ekonomického statku existuje optimální kombinace potřebných výrobních faktorů. V případech, kdy požadovaný statek může být vyrobenou i jinou než optimální kombinací vstupů, z nichž všechny kromě jednoho zůstávají konstantní, rostoucí (nebo snižující se) odchylka objemu variabilního faktoru od optimálního objemu povede k proporcionálnímu či nadproporcionálnímu poklesu (nebo zvýšení) výstupu na jednotku variabilního faktoru.  [Percy L. Greaves, Jr.]
 3. Monopol není určen velikostí podniku, ale státními privilegii.

8. Nepřímá směna - peníze

 1. Jeden nebo více prostředků se stávají prostředkem směny - peníze. Pro peníze platí subjektivní teorie hodnoty a zákon mezního užitku a musí mít už svou užitnou hodnotu v den zahájení jejich použití jako směnného prostředku.
 2. Existuje nabídka peněz a poptávka peněz obdobně jako u ostatních prostředků. Vztah mezi poptávkou po penězích a jejich nabídkou můžeme nazývat peněžním vztahem a určuje kupní sílu peněz. Poptávka po prostředku směny se skládá ze dvou dílčích poptávek: poptávka pro účel spotřeby a poptávka použít ho, jako prostředek směny.
  Dnešní peněžní vztah, utvářený na základě včerejší kupní síly, určuje dnešní kupní sílu. Při směně se zohledňuje kupní síla peněz v bezprostřední minulosti. Tento regresní teorém vysvětluje, proč nelze ustanovit peníze pokud nemají v době vzniku nějakou hodnotu.
 3. Peníze jsou zvláštními statky, neboť jsou určeny ke směně a nejsou tedy určeny pro spotřebu. Jejich cena nemůže být vyjádřena jednou hodnotou ale maticí směnných poměrů s každým statkem v daném okamžiku nabízených ke směně. Směnná poptávka po statku A - množství peněz , které ve směně bude vydáno za statek A se rovná zásobě peněz ve společnosti snížené o směnnou poptávku po ostatních statcích a rezervační poptávkou po penězích. Všeobecná “cena všech statků” (převrácená hodnota kupní síly peněz) bude určovaná poptávkou po všech statcích a zásobou všech statků. Pak směnná poptávka po všech statcích se rovná zásobě peněz snížené o rezervační poptávku po penězích. Celková poptávka po statcích se rovná zásobě peněz snížené o rezervační poptávku peněz a zvýšené o rezervační poptávku po všech statcích.
 4. Nároky vůči dlužníkovi mohou poskytovat stejné služby jako peníze. Takové nároky se nazývají peněžní substituty. Pokud jsou vůči nim drženy 100% rezervy skutečných peněz, pak jsou to peněžní certifikáty. Pokud dlužník drží menší objem rezerv, pak se nazývá nekrytá část  fiduciární prostředky. Použití fiduciárních prostředků vytváří různé ekonomické a společenské problémy (viz bod e).
 5. Používají se i druhotné prostředky směny jako např. nároky vůči bankám a spořitelnám, které nejsou peněžními substituty, rozšířené dluhopisy velkého objemu prodávaných v přiměřeně malých objemech a určité zvláště směnitelné zásoby nebo statky.
 6. Praktiky nezákonného bankovnictví částečných rezerv způsobuje úvěrovou expanzi, které je vlastně skrytým zdaněním ve prospěch vlády a bank.  Jedná se o defraudaci uložených vkladů - depozit - a tvorba peněz bez reálných úspor, padělání peněz.  Peníze nejsou neutrální, padělatel a první příjemci padělaných peněz mají zisky,  posledním příjemcům padělaných peněz náklady převýší příjmy a utrží ztrátu. Zkreslováním výše úrokové míry na nižší hodnotu se do cele ekonomiky vkrádá kalkulační chaos a dochází ke vzniku nevyhovují výrobní struktury zvyšováním ceny statků vyšších řádů aniž by se zvětšovali reálné úspory a potom stávající skutečné úspory nestačí na překlenutí období investování. Od určitého okamžiku dochází k jednání lidí snažící o ozdravení trhu zastavením chybných investic a přesouváním zbývajících prostředků do výroby statků nižších řádů.
 7. Greshamův zákon v populární verzi “Špatné peníze vytlačují z oběhu dobré peníze” správně zní: “Když vláda uzná jeden druh peněz za zákonné platidlo, existuje tendence, aby se ze zákonně nadhodnocených peněz stal všeobecné užívaný prostředek směny, zatímco užití zákonně podhodnocených peněz jako prostředku směny zmizí” [Percy L. Greaves, Jr.].
 8. Velikost úrokové míry nesouvisí s velikosti zásoby peněz ve společnosti. Úroková míra je hodnocení časové preference a kupní sila je hodnocení peněz. Zvýšení poptávky po penězích neovlivňuje úrokovou míru, pokud zůstane zachován poměr mezi spotřebou a investicemi (tj. časová preference).

9. Koordinace členů společnosti a peněžní kalkulace

 1. Ceny služeb vyjádřené v penězích umožňují racionální jednání díky možnosti ekonomické kalkulace. Subjektivních zisky a ztráty všech účastníku tržního procesu jsou převedených do racionálních čísel a umožňují racionální jednání a kooperaci mezi lidmi ve vzájemné shodě.
 2. Tam, kde zmizí ceny omezením svobody při směně, nelze racionálně uspokojovat dosahování cílů jednotlivců a vzniká kalkulační chaos (např. v tzv. socialistických společnostech či v odvětví regulovaných státem - hlavně měnová politika, zdravotnictví, školství, energetika, sociální služby atd.). Následkem kalkulačního chaosu je chybná koordinace miliard jednotlivců, omezení výroby a následná chudoba vedoucí ke zničení společnosti přátelsky spolupracujících lidí.
 3. Kalkulační chaos ale může vzniknout i v nenarušené ekonomice v případě, že v rámci jednoho podniku dochází k předávání ekonomických statků od nejvyšších řádů po nejnižší, např. v rámci kapitálové struktury “od dolů až po špendlíky”.

Žádné komentáře: